Anale en orale seks binnen het huwelijk

Anale en orale seks binnen het huwelijk

  • De Wachttoren van 15 februari 1975, blz. 126
  • De Wachttoren van 15 mei 1978, blz. 30-32

Hierin wordt commentaar gegeven op een uitspraak van Jezus in Mattheus 5:32:

"In het algemene Grieks waarin Jezus’ woorden staan opgetekend, is het woord voor „hoererij” porneia, waarmee gedoeld wordt op alle vormen van immorele seksuele betrekkingen, perversiteiten en ontuchtige praktijken zoals die welke in een bordeel beoefend zouden kunnen worden, met inbegrip van orale en anale copulatie."

Na een redenering die eigen is aan de Getuigen volgt hier de conclusie:

"Er zouden dus omstandigheden kunnen rijzen waarin ontuchtige praktijken van een gehuwd persoon ten opzichte van diens huwelijkspartner een schriftuurlijke grond voor echtscheiding zouden vormen."

Van 1975 tot 1983 kon een vrouwelijke Getuige zich volgens de organisatie rechtsgeldig laten scheiden van haar niet-Getuige echtgenoot, als hij haar zou 'bewegen' tot orale of anale copulatie.

Even terzijde: wij hebben geen oordeel over dit soort geslachtsgemeenschap. We halen dit enkel aan om aan te tonen hoe een instructie van het Besturende Lichaam vernietigend werkte voor het gezinsleven. Was deze instructie op de bijbel gebaseerd? Neen! De bijbel bevat geen instructies met wat wel en niet mag in het echtelijke bed, en al zeker niet over anale of orale copulatie. Waar kwam deze instructie dan vandaan? Het was de sekteleiding die dit begrip intern zo had ontwikkeld en dit zo publiceerde! Het zal duidelijk zijn dat zij niet de minste communicatie met God hebben om dit 'inzicht' te kunnen publiceren? Hoe staat het hier actueel mee? Schrik niet!

In 1983, in de Wachttoren van 15/6 blz. 31, gooit het Besturende Lichaam zonder veel uitleg het roer om:"De hierboven uiteengezette feiten tonen aan dat porneia betrekking heeft op onwettig seksueel gedrag buiten de huwelijksregeling. Wanneer derhalve een partner perverse handelingen, zoals orale of anale seks, binnen het huwelijk afdwingt, zou dit geen schriftuurlijke basis vormen voor een echtscheiding die een van beide of beide partners de vrijheid zou schenken om te hertrouwen." (wij zetten vet)

Dit is een wending van 180°. Wat gebeurde er met de Getuigen die inmiddels gescheiden waren omdat hun huwelijkspartner een poging ondernam tot orale of anale seks binnen het huwelijk?

In een voetnoot bij hetzelfde Wachttorenartikel staat duidelijk: "Dit is een uitbreiding en herziening van het inzicht dat werd gepubliceerd in De Wachttoren van 15 februari 1975, blz. 126 en 15 mei 1978, blz. 30-32. Zij die hebben gehandeld op basis van de kennis die zij destijds hadden, kan niets worden verweten. Evenmin zal dit de reputatie aantasten van iemand die in het verleden geloofde dat het perverse seksuele gedrag van een partner binnen het huwelijk neerkwam op porneia en daarom een echtscheiding heeft verkregen en thans weer getrouwd is."

Merk aub op hoe hier een loopje wordt genomen met verantwoordelijkheid! De verantwoordelijkheid voor deze foute instructie uit 1975 wordt niet bij God gelegd, noch verontschuldigt het Besturende Lichaam zich voor het emotioneel leed dat zij hun leden en de kinderen daarvan aandeden door het publiceren van een onjuist begrip! Er wordt simpelweg gezegd dat "Zij die hebben gehandeld op basis van de kennis die zij destijds hadden (en zoals de sekteleiding het hen onderwees), niets kan worden verweten." Over degenen die deze 'kennis' verschaften wordt met geen woord gerept.

Dit is slechts één voorbeeld dat Jehovah's Getuigen niet God gehoorzamen, maar het Besturende Lichaam onvoorwaardelijke volgen.

Tags: